جدول تناوبی عناصر شیمیایی

  Search for:
  ۱
  ۲
  ۳
  ۴
  ۵
  ۶
  ۷
  ۸
  ۹
  ۱۰
  ۱۱
  ۱۲
  ۱۳
  ۱۴
  ۱۸
  رنگ
  مقیاس
  s
  block
  p
  block
  d
  block
  f
  block
  1s
  2s
  3s
  4s
  5s
  6s
  7s
  2p
  3p
  4p
  5p
  6p
  7p
  3d
  4d
  5d
  6d
  4f
  5f
  Atomic نشانه نام جرم اتمی
  ۱
 1. ۱ H هیدروژن ۱٫۰۰۸
 2. ۲ He هلیوم ۴٫۰۰۲۶
 3. ۲
 4. ۳ Li لیتیم ۶٫۹۴
 5. ۴ Be بریلیوم ۹٫۰۱۲۲
 6. ۵ B بور ۱۰٫۸۱
 7. ۶ C کربن ۱۲٫۰۱۱
 8. ۷ N نیتروژن ۱۴٫۰۰۷
 9. ۸ O اکسیژن ۱۵٫۹۹۹
 10. ۹ F فلوئور ۱۸٫۹۹۸
 11. ۱۰ Ne نئون ۲۰٫۱۸۰
 12. ۳
 13. ۱۱ Na سدیم ۲۲٫۹۹۰
 14. ۱۲ Mg منیزیم ۲۴٫۳۰۵
 15. ۱۳ Al آلومینیوم ۲۶٫۹۸۲
 16. ۱۴ Si سیلیسیم ۲۸٫۰۸۵
 17. ۱۵ P فسفر ۳۰٫۹۷۴
 18. ۱۶ S گوگرد ۳۲٫۰۶
 19. ۱۷ Cl کلر ۳۵٫۴۵
 20. ۱۸ Ar آرگون ۳۹٫۹۴۸
 21. ۴
 22. ۱۹ K پتاسیم ۳۹٫۰۹۸
 23. ۲۰ Ca کلسیم ۴۰٫۰۷۸
 24. ۲۱ Sc اسکاندیم ۴۴٫۹۵۶
 25. ۲۲ Ti تیتانیوم ۴۷٫۸۶۷
 26. ۲۳ V وانادیم ۵۰٫۹۴۲
 27. ۲۴ Cr کروم ۵۱٫۹۹۶
 28. ۲۵ Mn منگنز ۵۴٫۹۳۸
 29. ۲۶ Fe آهن ۵۵٫۸۴۵
 30. ۲۷ Co کبالت ۵۸٫۹۳۳
 31. ۲۸ Ni نیکل ۵۸٫۶۹۳
 32. ۲۹ Cu مس ۶۳٫۵۴۶
 33. ۳۰ Zn روی ۶۵٫۳۸
 34. ۳۱ Ga گالیم ۶۹٫۷۲۳
 35. ۳۲ Ge ژرمانیم ۷۲٫۶۳۰
 36. ۳۳ As آرسنیک ۷۴٫۹۲۲
 37. ۳۴ Se سلنیوم ۷۸٫۹۷۱
 38. ۳۵ Br برم ۷۹٫۹۰۴
 39. ۳۶ Kr کریپتون ۸۳٫۷۹۸
 40. ۵
 41. ۳۷ Rb روبیدیم ۸۵٫۴۶۸
 42. ۳۸ Sr استرانسیوم ۸۷٫۶۲
 43. ۳۹ Y ایتریم ۸۸٫۹۰۶
 44. ۴۰ Zr زیرکونیوم ۹۱٫۲۲۴
 45. ۴۱ Nb نیوبیم ۹۲٫۹۰۶
 46. ۴۲ Mo مولیبدن ۹۵٫۹۵
 47. ۴۳ Tc تکنسیوم (۹۸)
 48. ۴۴ Ru روتنیم ۱۰۱٫۰۷
 49. ۴۵ Rh رودیم ۱۰۲٫۹۱
 50. ۴۶ Pd پالادیم ۱۰۶٫۴۲
 51. ۴۷ Ag نقره ۱۰۷٫۸۷
 52. ۴۸ Cd کادمیم ۱۱۲٫۴۱
 53. ۴۹ In ایندیوم ۱۱۴٫۸۲
 54. ۵۰ Sn قلع ۱۱۸٫۷۱
 55. ۵۱ Sb آنتیموان ۱۲۱٫۷۶
 56. ۵۲ Te تلوریم ۱۲۷٫۶۰
 57. ۵۳ I ید ۱۲۶٫۹۰
 58. ۵۴ Xe زنون ۱۳۱٫۲۹
 59. ۶
 60. ۵۵ Cs سزیم ۱۳۲٫۹۱
 61. ۵۶ Ba باریم ۱۳۷٫۳۳
 62. ۵۷۷۱
  ۶
 63. ۵۷ La لانتان ۱۳۸٫۹۱
 64. ۵۸ Ce سریم ۱۴۰٫۱۲
 65. ۵۹ Pr پرازئودیمیم ۱۴۰٫۹۱
 66. ۶۰ Nd نئودیمیم ۱۴۴٫۲۴
 67. ۶۱ Pm پرومتیم (۱۴۵)
 68. ۶۲ Sm ساماریم ۱۵۰٫۳۶
 69. ۶۳ Eu یوروپیم ۱۵۱٫۹۶
 70. ۶۴ Gd گادولینیم ۱۵۷٫۲۵
 71. ۶۵ Tb تربیم ۱۵۸٫۹۳
 72. ۶۶ Dy دیسپروزیم ۱۶۲٫۵۰
 73. ۶۷ Ho هولمیم ۱۶۴٫۹۳
 74. ۶۸ Er اربیوم ۱۶۷٫۲۶
 75. ۶۹ Tm تولیم ۱۶۸٫۹۳
 76. ۷۰ Yb ایتربیم ۱۷۳٫۰۵
 77. ۷۱ Lu لوتتیم ۱۷۴٫۹۷
 78. ۷۲ Hf هافنیم ۱۷۸٫۴۹
 79. ۷۳ Ta تانتال ۱۸۰٫۹۵
 80. ۷۴ W تنگستن ۱۸۳٫۸۴
 81. ۷۵ Re رنیوم ۱۸۶٫۲۱
 82. ۷۶ Os اسمیم ۱۹۰٫۲۳
 83. ۷۷ Ir ایریدیم ۱۹۲٫۲۲
 84. ۷۸ Pt پلاتین ۱۹۵٫۰۸
 85. ۷۹ Au طلا ۱۹۶٫۹۷
 86. ۸۰ Hg جیوه ۲۰۰٫۵۹
 87. ۸۱ Tl تالیوم ۲۰۴٫۳۸
 88. ۸۲ Pb سرب ۲۰۷٫۲
 89. ۸۳ Bi بیسموت ۲۰۸٫۹۸
 90. ۸۴ Po پولونیوم (۲۰۹)
 91. ۸۵ At استاتین (۲۱۰)
 92. ۸۶ Rn رادون (۲۲۲)
 93. ۷
 94. ۸۷ Fr فرانسیم (۲۲۳)
 95. ۸۸ Ra رادیوم (۲۲۶)
 96. ۸۹۱۰۳
  ۷
 97. ۸۹ Ac اکتینیم (۲۲۷)
 98. ۹۰ Th توریوم ۲۳۲٫۰۴
 99. ۹۱ Pa پروتاکتینیم ۲۳۱٫۰۴
 100. ۹۲ U اورانیوم ۲۳۸٫۰۳
 101. ۹۳ Np نپتونیوم (۲۳۷)
 102. ۹۴ Pu پلوتونیم (۲۴۴)
 103. ۹۵ Am امریسیم (۲۴۳)
 104. ۹۶ Cm کوریوم (۲۴۷)
 105. ۹۷ Bk برکلیم (۲۴۷)
 106. ۹۸ Cf کالیفرنیوم (۲۵۱)
 107. ۹۹ Es اینشتینیم (۲۵۲)
 108. ۱۰۰ Fm فرمیم (۲۵۷)
 109. ۱۰۱ Md مندلیفیم (۲۵۸)
 110. ۱۰۲ No نوبلیم (۲۵۹)
 111. ۱۰۳ Lr لارنسیم (۲۶۶)
 112. ۱۰۴ Rf رادرفوردیم (۲۶۷)
 113. ۱۰۵ Db دوبنیم (۲۶۸)
 114. ۱۰۶ Sg سیبورگیم (۲۶۹)
 115. ۱۰۷ Bh بوهریم (۲۷۰)
 116. ۱۰۸ Hs هاسیم (۲۷۷)
 117. ۱۰۹ Mt مایتنریم (۲۷۸)
 118. ۱۱۰ Ds دارمشتادیم (۲۸۱)
 119. ۱۱۱ Rg رونتگنیم (۲۸۲)
 120. ۱۱۲ Cn کوپرنیسیم (۲۸۵)
 121. ۱۱۳ Nh نیهونیم (۲۸۶)
 122. ۱۱۴ Fl فلروویم (۲۸۹)
 123. ۱۱۵ Mc مسکوویم (۲۹۰)
 124. ۱۱۶ Lv لیورموریوم (۲۹۳)
 125. ۱۱۷ Ts تنسین (۲۹۴)
 126. ۱۱۸ Og اوگانسون (۲۹۴)
 127. برای عناصر بدون ایزوتوپ پایدار، عدد جرمی ایزوتوپ با بیشترین نیمه عمر در داخل پرانتز ذکر شده است.