Tabelul Periodic al Elementelor

Includes interactive visualizations, properties, orbitals, isotopes, and compound mixing.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pnictogens 16 Chalcogens 17 Halogeni 18
1 1 H Hidrogen 1,0081 Atomic Sym Nume Weight


C Solid
Hg Lichid
H Gaz
Rf Necunoscut
Metale Metaloid Nemetale
Metale alcaline Metale alcalino-pământoase Lantanide Metale de tranziție Metale post-tranziţionale Alte nemetale Gaze nobile
Actinide
Kelvin
°Celsius
°Fahrenheit
7s
6s
5s
4s
3s
2s
1s
7p
6p
5p
4p
3p
2p
6d
5d
4d
3d
=
m=
n=
5f
4f
s
p
d
f
α Dezintegrare alfa β− Deyintegrare beta
p Emisie de protoni β+ Positron emission
n Emisie de neutroni K+ Captare de electroni
SF Fisiune spontană   Stabil
2 He Heliu 4,00262 K
2 3 Li Litiu 6,942
1
4 Be Beriliu 9,01222
2
5 B Bor 10,812
3
6 C Carbon 12,0112
4
7 N Azot 14,0072
5
8 O Oxigen 15,9992
6
9 F Fluor 18,9982
7
10 Ne Neon 20,1802
8
K
L
3 11 Na Sodiu 22,9902
8
1
12 Mg Magneziu 24,3052
8
2
13 Al Aluminiu 26,9822
8
3
14 Si Siliciu 28,0852
8
4
15 P Fosfor 30,9742
8
5
16 S Sulf 32,062
8
6
17 Cl Clor 35,452
8
7
18 Ar Argon 39,9482
8
8
K
L
M
4 19 K Potasiu 39,0982
8
8
1
20 Ca Calciu 40,0782
8
8
2
21 Sc Scandiu 44,9562
8
9
2
22 Ti Titan 47,8672
8
10
2
23 V Vanadiu 50,9422
8
11
2
24 Cr Crom 51,9962
8
13
1
25 Mn Mangan 54,9382
8
13
2
26 Fe Fier 55,8452
8
14
2
27 Co Cobalt 58,9332
8
15
2
28 Ni Nichel 58,6932
8
16
2
29 Cu Cupru 63,5462
8
18
1
30 Zn Zinc 65,382
8
18
2
31 Ga Galiu 69,7232
8
18
3
32 Ge Germaniu 72,6302
8
18
4
33 As Arsen 74,9222
8
18
5
34 Se Seleniu 78,9712
8
18
6
35 Br Brom 79,9042
8
18
7
36 Kr Kripton 83,7982
8
18
8
K
L
M
N
5 37 Rb Rubidiu 85,4682
8
18
8
1
38 Sr Stronțiu 87,622
8
18
8
2
39 Y Ytriu 88,9062
8
18
9
2
40 Zr Zirconiu 91,2242
8
18
10
2
41 Nb Niobiu 92,9062
8
18
12
1
42 Mo Molibden 95,952
8
18
13
1
43 Tc Technețiu (98)2
8
18
13
2
44 Ru Ruteniu 101,072
8
18
15
1
45 Rh Rodiu 102,912
8
18
16
1
46 Pd Paladiu 106,422
8
18
18
47 Ag Argint 107,872
8
18
18
1
48 Cd Cadmiu 112,412
8
18
18
2
49 In Indiu 114,822
8
18
18
3
50 Sn Staniu 118,712
8
18
18
4
51 Sb Stibiu 121,762
8
18
18
5
52 Te Telur 127,602
8
18
18
6
53 I Iod 126,902
8
18
18
7
54 Xe Xenon 131,292
8
18
18
8
K
L
M
N
O
6 55 Cs Cesiu 132,912
8
18
18
8
1
56 Ba Bariu 137,332
8
18
18
8
2
57–71 72 Hf Hafniu 178,492
8
18
32
10
2
73 Ta Tantal 180,952
8
18
32
11
2
74 W Wolfram 183,842
8
18
32
12
2
75 Re Reniu 186,212
8
18
32
13
2
76 Os Osmiu 190,232
8
18
32
14
2
77 Ir Iridiu 192,222
8
18
32
15
2
78 Pt Platină 195,082
8
18
32
17
1
79 Au Aur 196,972
8
18
32
18
1
80 Hg Mercur 200,592
8
18
32
18
2
81 Tl Taliu 204,382
8
18
32
18
3
82 Pb Plumb 207,22
8
18
32
18
4
83 Bi Bismut 208,982
8
18
32
18
5
84 Po Poloniu (209)2
8
18
32
18
6
85 At Astatin (210)2
8
18
32
18
7
86 Rn Radon (222)2
8
18
32
18
8
K
L
M
N
O
P
7 87 Fr Franciu (223)2
8
18
32
18
8
1
88 Ra Radiu (226)2
8
18
32
18
8
2
89–103 104 Rf Rutherfordiu (267)2
8
18
32
32
10
2
105 Db Dubniu (268)2
8
18
32
32
11
2
106 Sg Seaborgiu (269)2
8
18
32
32
12
2
107 Bh Bohriu (270)2
8
18
32
32
13
2
108 Hs Hassiu (277)2
8
18
32
32
14
2
109 Mt Meitneriu (278)2
8
18
32
32
15
2
110 Ds Darmstadtiu (281)2
8
18
32
32
17
1
111 Rg Roentgeniu (282)2
8
18
32
32
17
2
112 Cn Coperniciu (285)2
8
18
32
32
18
2
113 Nh Nihoniu (286)2
8
18
32
32
18
3
114 Fl Fleroviu (289)2
8
18
32
32
18
4
115 Mc Moscoviu (290)2
8
18
32
32
18
5
116 Lv Livermoriu (293)2
8
18
32
32
18
6
117 Ts Tennessin (294)2
8
18
32
32
18
7
118 Og Oganesson (294)2
8
18
32
32
18
8
K
L
M
N
O
P
Q
Pentru elementele care nu au isotopi stabili, numărul de masă al izotopului cu cea mai mare durată de înjumătățire este între paranteze.
57 La Lantan 138,912
8
18
18
9
2
58 Ce Ceriu 140,122
8
18
19
9
2
59 Pr Praseodim 140,912
8
18
21
8
2
60 Nd Neodim 144,242
8
18
22
8
2
61 Pm Promețiu (145)2
8
18
23
8
2
62 Sm Samariu 150,362
8
18
24
8
2
63 Eu Europiu 151,962
8
18
25
8
2
64 Gd Gadoliniu 157,252
8
18
25
9
2
65 Tb Terbiu 158,932
8
18
27
8
2
66 Dy Disprosiu 162,502
8
18
28
8
2
67 Ho Holmiu 164,932
8
18
29
8
2
68 Er Erbiu 167,262
8
18
30
8
2
69 Tm Tuliu 168,932
8
18
31
8
2
70 Yb Yterbiu 173,052
8
18
32
8
2
71 Lu Lutețiu 174,972
8
18
32
9
2
89 Ac Actiniu (227)2
8
18
32
18
9
2
90 Th Thoriu 232,042
8
18
32
18
10
2
91 Pa Protactiniu 231,042
8
18
32
20
9
2
92 U Uraniu 238,032
8
18
32
21
9
2
93 Np Neptuniu (237)2
8
18
32
22
9
2
94 Pu Plutoniu (244)2
8
18
32
24
8
2
95 Am Americiu (243)2
8
18
32
25
8
2
96 Cm Curiu (247)2
8
18
32
25
9
2
97 Bk Berkeliu (247)2
8
18
32
27
8
2
98 Cf Californiu (251)2
8
18
32
28
8
2
99 Es Einsteiniu (252)2
8
18
32
29
8
2
100 Fm Fermiu (257)2
8
18
32
30
8
2
101 Md Mendeleviu (258)2
8
18
32
31
8
2
102 No Nobeliu (259)2
8
18
32
32
8
2
103 Lr Lawrenciu (266)2
8
18
32
32
8
3
Ptable® is a registered trademark of Michael Dayah

Wikipedia - - Tabelul Periodic

Tabelul Periodic Chemical Element Loading…