Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố

Includes interactive visualizations, properties, orbitals, isotopes, and compound mixing.
Don't like ads? No problem! You're still welcome to use the site. If you find it especially useful, please consider making a $1 monthly donation. If this works out, we'll get rid of ads for everyone. I donated; hide this message.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pnictogens 16 Chalcogens 17 Halôgen 18
1 1 H Hiđrô 1,0081 Atomic # Symbol Name Weight


C Rắn
Hg Lỏng
H Khí
Rf Chưa biết
Metals Á kim Phi kim
Kim loại kiềm Kim loại kiềm thổ Nhóm Lantan Kim loại chuyển tiếp Kim loại yếu Other nonmetals Khí trơ
Nhóm Actini
Kelvin
°Celsius
°Fahrenheit
7s
6s
5s
4s
3s
2s
1s
7p
6p
5p
4p
3p
2p
6d
5d
4d
3d
=
m=
n=
5f
4f
s
p
d
f
α Alpha decay β− Beta decay
p Proton emission β+ Positron emission
n Neutron emission K+ Electron capture
SF Spontaneous fission   Stable
2 He Heli 4,00262 K
2 3 Li Liti 6,942
1
4 Be Berili 9,01222
2
5 B Bo 10,812
3
6 C Cacbon 12,0112
4
7 N Nitơ 14,0072
5
8 O Ôxy 15,9992
6
9 F Flo 18,9982
7
10 Ne Neon 20,1802
8
K
L
3 11 Na Natri 22,9902
8
1
12 Mg Magiê 24,3052
8
2
13 Al Nhôm 26,9822
8
3
14 Si Silic 28,0852
8
4
15 P Phốtpho 30,9742
8
5
16 S Lưu huỳnh 32,062
8
6
17 Cl Clo 35,452
8
7
18 Ar Agon 39,9482
8
8
K
L
M
4 19 K Kali 39,0982
8
8
1
20 Ca Canxi 40,0782
8
8
2
21 Sc Scandi 44,9562
8
9
2
22 Ti Titani 47,8672
8
10
2
23 V Vanadi 50,9422
8
11
2
24 Cr Crom 51,9962
8
13
1
25 Mn Mangan 54,9382
8
13
2
26 Fe Sắt 55,8452
8
14
2
27 Co Coban 58,9332
8
15
2
28 Ni Niken 58,6932
8
16
2
29 Cu Đồng 63,5462
8
18
1
30 Zn Kẽm 65,382
8
18
2
31 Ga Gali 69,7232
8
18
3
32 Ge Gecmani 72,6302
8
18
4
33 As Asen 74,9222
8
18
5
34 Se Selen 78,9712
8
18
6
35 Br Brôm 79,9042
8
18
7
36 Kr Krypton 83,7982
8
18
8
K
L
M
N
5 37 Rb Rubiđi 85,4682
8
18
8
1
38 Sr Stronti 87,622
8
18
8
2
39 Y Yttri 88,9062
8
18
9
2
40 Zr Zirconi 91,2242
8
18
10
2
41 Nb Niobi 92,9062
8
18
12
1
42 Mo Molypden 95,952
8
18
13
1
43 Tc Tecneti (98)2
8
18
13
2
44 Ru Rutheni 101,072
8
18
15
1
45 Rh Rhodi 102,912
8
18
16
1
46 Pd Paladi 106,422
8
18
18
47 Ag Bạc 107,872
8
18
18
1
48 Cd Cadmi 112,412
8
18
18
2
49 In Indi 114,822
8
18
18
3
50 Sn Thiếc 118,712
8
18
18
4
51 Sb Antimon 121,762
8
18
18
5
52 Te Telua 127,602
8
18
18
6
53 I Iốt 126,902
8
18
18
7
54 Xe Xenon 131,292
8
18
18
8
K
L
M
N
O
6 55 Cs Xêzi 132,912
8
18
18
8
1
56 Ba Bari 137,332
8
18
18
8
2
57–71 72 Hf Hafni 178,492
8
18
32
10
2
73 Ta Tantali 180,952
8
18
32
11
2
74 W Volfram 183,842
8
18
32
12
2
75 Re Rheni 186,212
8
18
32
13
2
76 Os Osmi 190,232
8
18
32
14
2
77 Ir Iridi 192,222
8
18
32
15
2
78 Pt Platin 195,082
8
18
32
17
1
79 Au Vàng 196,972
8
18
32
18
1
80 Hg Thủy ngân 200,592
8
18
32
18
2
81 Tl Tali 204,382
8
18
32
18
3
82 Pb Chì 207,22
8
18
32
18
4
83 Bi Bitmut 208,982
8
18
32
18
5
84 Po Poloni (209)2
8
18
32
18
6
85 At Astatin (210)2
8
18
32
18
7
86 Rn Radon (222)2
8
18
32
18
8
K
L
M
N
O
P
7 87 Fr Franxi (223)2
8
18
32
18
8
1
88 Ra Radi (226)2
8
18
32
18
8
2
89–103 104 Rf Rutherfordium (267)2
8
18
32
32
10
2
105 Db Dubni (268)2
8
18
32
32
11
2
106 Sg Seaborgium (269)2
8
18
32
32
12
2
107 Bh Bohrium (270)2
8
18
32
32
13
2
108 Hs Hassium (277)2
8
18
32
32
14
2
109 Mt Meitnerium (278)2
8
18
32
32
15
2
110 Ds Darmstadtium (281)2
8
18
32
32
17
1
111 Rg Roentgeni (282)2
8
18
32
32
17
2
112 Cn Copernicium (285)2
8
18
32
32
18
2
113 Nh Nihonium (286)2
8
18
32
32
18
3
114 Fl Flerovi (289)2
8
18
32
32
18
4
115 Mc Moscovium (290)2
8
18
32
32
18
5
116 Lv Livermori (293)2
8
18
32
32
18
6
117 Ts Tennessine (294)2
8
18
32
32
18
7
118 Og Oganesson (294)2
8
18
32
32
18
8
K
L
M
N
O
P
Q
Với các nguyên tố không có đồng vị ổn định, khối lượng nguyên tử của đồng vị có thời gian bán rã dài nhất được đặt trong ngoặc đơn
57 La Lantan 138,912
8
18
18
9
2
58 Ce Xeri 140,122
8
18
19
9
2
59 Pr Praseodymi 140,912
8
18
21
8
2
60 Nd Neodymi 144,242
8
18
22
8
2
61 Pm Promethi (145)2
8
18
23
8
2
62 Sm Samari 150,362
8
18
24
8
2
63 Eu Europi 151,962
8
18
25
8
2
64 Gd Gadolini 157,252
8
18
25
9
2
65 Tb Terbi 158,932
8
18
27
8
2
66 Dy Dysprosi 162,502
8
18
28
8
2
67 Ho Holmi 164,932
8
18
29
8
2
68 Er Erbi 167,262
8
18
30
8
2
69 Tm Thulium 168,932
8
18
31
8
2
70 Yb Ytterbium 173,052
8
18
32
8
2
71 Lu Lutetium 174,972
8
18
32
9
2
89 Ac Actini (227)2
8
18
32
18
9
2
90 Th Thori 232,042
8
18
32
18
10
2
91 Pa Protactini 231,042
8
18
32
20
9
2
92 U Urani 238,032
8
18
32
21
9
2
93 Np Neptuni (237)2
8
18
32
22
9
2
94 Pu Plutoni (244)2
8
18
32
24
8
2
95 Am Americi (243)2
8
18
32
25
8
2
96 Cm Curi (247)2
8
18
32
25
9
2
97 Bk Berkelium (247)2
8
18
32
27
8
2
98 Cf Californium (251)2
8
18
32
28
8
2
99 Es Einsteinium (252)2
8
18
32
29
8
2
100 Fm Fermi (257)2
8
18
32
30
8
2
101 Md Mendelevium (258)2
8
18
32
31
8
2
102 No Nobelium (259)2
8
18
32
32
8
2
103 Lr Lawrencium (266)2
8
18
32
32
8
3

Wikipedia - - Bảng Tuần Hoàn

Bảng Tuần Hoàn Chemical Element Loading…