Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố

Don't like ads? No problem! Ptable will always be free for everyone. Find yourself here daily? Consider either unblocking the single ad banner, donating $1 a month (log in after donating), or buying a poster or wallet card,
  Search for:
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  18
  Màu sắc
  Thang
  s
  block
  p
  block
  d
  block
  f
  block
  1s
  2s
  3s
  4s
  5s
  6s
  7s
  2p
  3p
  4p
  5p
  6p
  7p
  3d
  4d
  5d
  6d
  4f
  5f
  Atomic Symbol Name Weight
  1
 1. 1 H Hydro 1,008
 2. 2 He Heli 4,0026
 3. 2
 4. 3 Li Liti 6,94
 5. 4 Be Berili 9,0122
 6. 5 B Bo 10,81
 7. 6 C Cacbon 12,011
 8. 7 N Nitơ 14,007
 9. 8 O Ôxy 15,999
 10. 9 F Flo 18,998
 11. 10 Ne Neon 20,180
 12. 3
 13. 11 Na Natri 22,990
 14. 12 Mg Magie 24,305
 15. 13 Al Nhôm 26,982
 16. 14 Si Silic 28,085
 17. 15 P Phốtpho 30,974
 18. 16 S Lưu huỳnh 32,06
 19. 17 Cl Clo 35,45
 20. 18 Ar Argon 39,948
 21. 4
 22. 19 K Kali 39,098
 23. 20 Ca Canxi 40,078
 24. 21 Sc Scandi 44,956
 25. 22 Ti Titan 47,867
 26. 23 V Vanađi 50,942
 27. 24 Cr Crom 51,996
 28. 25 Mn Mangan 54,938
 29. 26 Fe Sắt 55,845
 30. 27 Co Coban 58,933
 31. 28 Ni Niken 58,693
 32. 29 Cu Đồng 63,546
 33. 30 Zn Kẽm 65,38
 34. 31 Ga Gali 69,723
 35. 32 Ge Gecmani 72,630
 36. 33 As Asen 74,922
 37. 34 Se Selen 78,971
 38. 35 Br Brom 79,904
 39. 36 Kr Krypton 83,798
 40. 5
 41. 37 Rb Rubiđi 85,468
 42. 38 Sr Stronti 87,62
 43. 39 Y Yttri 88,906
 44. 40 Zr Zirconi 91,224
 45. 41 Nb Niobi 92,906
 46. 42 Mo Molypden 95,95
 47. 43 Tc Tecneti (98)
 48. 44 Ru Rutheni 101,07
 49. 45 Rh Rhođi 102,91
 50. 46 Pd Palađi 106,42
 51. 47 Ag Bạc 107,87
 52. 48 Cd Cadimi 112,41
 53. 49 In Indi 114,82
 54. 50 Sn Thiếc 118,71
 55. 51 Sb Antimon 121,76
 56. 52 Te Telu 127,60
 57. 53 I Iot 126,90
 58. 54 Xe Xenon 131,29
 59. 6
 60. 55 Cs Xesi 132,91
 61. 56 Ba Bari 137,33
 62. 5771
  6
 63. 57 La Lantan 138,91
 64. 58 Ce Xeri 140,12
 65. 59 Pr Praseodyml 140,91
 66. 60 Nd Neodymi 144,24
 67. 61 Pm Prometi (145)
 68. 62 Sm Samari 150,36
 69. 63 Eu Europi 151,96
 70. 64 Gd Gadolini 157,25
 71. 65 Tb Terbi 158,93
 72. 66 Dy Dysprosi 162,50
 73. 67 Ho Holmi 164,93
 74. 68 Er Erbi 167,26
 75. 69 Tm Tuli 168,93
 76. 70 Yb Ytecbi 173,05
 77. 71 Lu Luteti 174,97
 78. 72 Hf Hafni 178,49
 79. 73 Ta Tantan 180,95
 80. 74 W Wolfram 183,84
 81. 75 Re Rheni 186,21
 82. 76 Os Osmi 190,23
 83. 77 Ir Iridi 192,22
 84. 78 Pt Platin 195,08
 85. 79 Au Vàng 196,97
 86. 80 Hg Thủy ngân 200,59
 87. 81 Tl Tali 204,38
 88. 82 Pb Chì 207,2
 89. 83 Bi Bitmut 208,98
 90. 84 Po Poloni (209)
 91. 85 At Astatin (210)
 92. 86 Rn Radon (222)
 93. 7
 94. 87 Fr Franxi (223)
 95. 88 Ra Radi (226)
 96. 89103
  7
 97. 89 Ac Actini (227)
 98. 90 Th Thori 232,04
 99. 91 Pa Protactini 231,04
 100. 92 U Urani 238,03
 101. 93 Np Neptuni (237)
 102. 94 Pu Plutoni (244)
 103. 95 Am Americi (243)
 104. 96 Cm Curi (247)
 105. 97 Bk Berkeli (247)
 106. 98 Cf Californi (251)
 107. 99 Es Einsteini (252)
 108. 100 Fm Fermi (257)
 109. 101 Md Mendelevi (258)
 110. 102 No Nobeli (259)
 111. 103 Lr Lorenxi (266)
 112. 104 Rf Rutherfordi (267)
 113. 105 Db Dubni (268)
 114. 106 Sg Seaborgi (269)
 115. 107 Bh Bohri (270)
 116. 108 Hs Hassi (277)
 117. 109 Mt Meitneri (278)
 118. 110 Ds Darmstadti (281)
 119. 111 Rg Roentgeni (282)
 120. 112 Cn Copernixi (285)
 121. 113 Nh Nihoni (286)
 122. 114 Fl Flerovi (289)
 123. 115 Mc Moscovi (290)
 124. 116 Lv Livermori (293)
 125. 117 Ts Tennessine (294)
 126. 118 Og Oganesson (294)
 127. Với các nguyên tố không có đồng vị ổn định, khối lượng nguyên tử của đồng vị có thời gian bán rã dài nhất được đặt trong ngoặc đơn